Is Een Debiteur Verplicht Om Incassokosten Te Betalen? | Blog | Nova Incasso

Is een debiteur verplicht om incassokosten te betalen?

Een bedrijf mag niet zomaar incassokosten in rekening brengen bij een debiteur. Incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht zodra er incassohandelingen zijn verricht. In deze blog vertellen we wanneer een bedrijf incassokosten in rekening kan brengen, als de debiteur een consument is. Daarbij vertellen we wat er gebeurt als de debiteur slechts een gedeelde betaalt, of geen rente en incassokosten betaalt.

Veertiendagenbrief

Bij een vordering op een consument is het van belang om een veertiendagenbrief te verzenden, nog voordat de incassokosten worden verrekend. Deze brief wordt ook wel een vruchteloze aanmaning genoemd. Een debiteur moet namelijk eenmaal de gelegenheid krijgen om het openstaande bedrag binnen veertien dagen te betalen, zonder extra kosten.

Wanneer deze brief niet wordt verzonden, kan het zijn dat de incassokosten niet toegewezen worden. Dit houdt in dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht voor de debiteur.

Incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht wanneer er incassohandelingen zijn verricht. Hierbij wordt er niet gekeken naar welke soort handeling is verricht. De hoogte van de incassokosten hangen af van de hoogte van de hoofdsom.

Een gedeelte betaald

Wanneer de debiteur een gedeelte van de betaling voldoet, is het voor de schuldeiser goed om te weten op welk onderdeel van het totaalbedrag de betaling in mindering wordt gebracht. Het totaalbedrag bestaat uit de hoofdsom, de rente en de incassokosten.

Artikel 6:44 BW laat de hoofdlijn zien:

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minderen van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Uit het bovengenoemde artikel blijkt niet duidelijk of de incassokosten ook onder de noemer ‘kosten’ vallen. Dit is wel van belang, aangezien de incassokosten hoog kunnen oplopen. De Hoge Raad heeft duidelijkheid geschept in een zaak op 10 juli 2015. Uit deze zaak blijkt dat het bedrag bij een (gedeeltelijke) betaling eerst op de buitengerechtelijke kosten en de rente in mindering wordt gebracht. Pas daarna wordt het met de hoofdsom verrekend. Dit heeft twee voordelen voor de schuldeiser.

Voordelen voor de schuldeiser

Als eerste laat de bovenstaande uitspraak zien dat zolang een debiteur niet het gehele bedrag – dus de kosten, de rente en de hoofdsom – heeft betaald, een deel van de hoofdsom blijft openstaan. Dit betekent dat de debiteur met de betaling van de vordering in gebreke blijft. Hij voldoet niet aan de verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst. Dit maakt het voor de schuldeiser gemakkelijker om de overeenkomst te beëindigen.

Het tweede voordeel is dat de schuldeiser rente mag berekenen over het onbetaalde gedeelte van de hoofdsom. Met andere woorden: de schuldeiser heeft aanspraak op rente over het openstaande gedeelte van de hoofdsom, totdat de volledige hoofdsom is betaald. De Hoge Raad vindt het bovendien belangrijker dat de schuldeiser compensatie krijgt voor de geleden schade, dan dat er rekening wordt gehouden met de financiële toestand van de debiteur.

Wat als een debiteur de hoofdsom overmaakt, maar geen rente en incassokosten?

Opdrachtgevers vragen ons vaak wat er gebeurt als de debiteur de hoofdsom zonder rente en incassokosten overmaakt. We lichten dit toe met een voorbeeld:

U levert een opdracht aan van €1.000,-. Deze hoofdsom wordt aangevuld met een totaal van €150,- aan incassokosten en €25,- aan rente. Dat wil zeggen dat het totaalbedrag op dit moment €1.175,- is. De debiteur betaalt twee dagen na de eerste incassobrief het bedrag van €1.000,-. Dit bedrag wordt eerst verminderd met de kosten en de rente, en daarna pas met de hoofdsom. De debiteur blijft in gebreke met resterende deel van €175,- (€1.000 + €150 + €25 – €1000), te vermeerderen met de wettelijke rente.

Incassobureau inschakelen?

Heeft u een debiteur die niet betaalt? Geef uw vordering kosteloos uit handen aan Nova Incasso. Dien uw vordering voor 16:00 in en we starten diezelfde werkdag nog het incassotraject.

Vordering indienen

 

 

Back To Top
Zoeken