skip to Main Content

Algemene bepalingen

1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Nova Incasso: ‘De besloten vennootschap Nova Incasso B.V.’
de opdrachtgever: de (rechts-)persoon die Nova Incasso verzoekt werkzaamheden
voor hem/haar te verrichten, ongeacht of de (rechts-)persoon dit voor
zichzelf doet dan wel ten behoeve van een ander.
2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot
het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen
en overige diensten en producten ter zake incasso, waaronder debiteurenbeheer, verrichten van ambtshandelingen en credit management; dit alles in de ruimste zin van het woord.
3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Nova Incasso deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
4.    Nova Incasso behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de
algemene voorwaarden, met name indien voortschrijdend inzicht met
betrekking tot de door Nova Incasso gehanteerde methoden, technieken en/of
tarieven hiertoe aanleiding geven en/of nieuwe wet en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.
5.    In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene
Voorwaarden met de bevestiging van de opdracht, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Incasso opdrachten

6.    Een opdracht tot incasso komt tot stand door schriftelijke of digitale acceptatie door Nova Incasso. Nova Incasso kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere
werkzaamheden verplicht worden en is steeds gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te beëindigen.
7.    De ter incasso opgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar.
8.    Indien de opdrachtgever Nova Incasso opdracht geeft een vordering te
incasseren, machtigt de opdrachtgever Nova Incasso in zijn/haar naam alle
benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Nova Incasso noodzakelijk en/of nuttig zijn.
Deze machtiging houdt onder meer in:
a.     het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
b.    het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
c.    het ontvangen van gelden;
d.    het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke
betalingsregeling;
e.    het (doen) starten van procedure voor een rechtelijke instantie;
f.    het aanvragen van een faillissement.
9.    Incasso van Nova Incasso is gericht op het buitengerechtelijk of – indien nodig –  gerechtelijk incasseren van i) de hoofdsom of enig deel daarvan ii) de bedongen of wettelijke buitengerechtelijke incassokosten, iii) de bedongen of wettelijke rente, alsmede de rente over de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.
10.    Nova Incasso is steeds gerechtigd de incasso buitengerechtelijk of gerechtelijk voort te zetten, indien er slechts sprake is geweest van gedeeltelijke betaling van een of meer van de hiervoor in artikel 9 genoemde posten.
11.    Nova Incasso is gerechtigd een schikking met de debiteur aan te gaan. Opdrachtgever is in relatie tot de debiteur gebonden aan een aldus tot stand gekomen schikking. Betalingen op basis van deze schikking gelden als bevrijdende betalingen.
12.    Stuiting van de verjaring van vorderingen vindt alleen plaats indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Nova Incasso met de opdrachtgever is overeengekomen.
13.    Nova Incasso is vrij om voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden,
waaronder een gerechtsdeurwaarder, een advocaat, een notaris
of informatieleverancier, in te schakelen voor onder andere het verrichten
van ambtshandelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels, het
voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van informatie.
Bij reële executie berust de regie voor wat betreft de organisatie van die
executie bij Nova Incasso. Dit betekent dat Nova Incasso bepaalt welke derden haar assisteren bij de werkzaamheden.
14.    In geval van ontruiming kiest Nova Incasso de persoon van de verhuizer en de slotenmaker. De opdrachtgever machtigt Nova Incasso hierbij om, namens opdrachtgever, een overeenkomst aan te gaan met de door Nova Incasso geselecteerde verhuizers, slotenmakers en/of eventuele andere derden, wier assistentie bij de ontruiming naar het oordeel van Nova Incasso gewenst is. Hieronder kan tevens begrepen zijn de namens opdrachtgever gegeven opdracht tot opslag en vernietiging van roerende zaken.
Opdrachtgever heeft daardoor een rechtstreekse overeenkomst met
voornoemde derden, uit hoofde waarvan hij door hen gefactureerd zal worden.
De in rekening gebrachte kosten zal opdrachtgever op eerste verzoek voldoen.
15.    Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke
aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen tegenover Nova Incasso.

Verplichtingen opdrachtgever

16.    De opdrachtgever zal bij aanvang van de opdracht alle ter incasso noodzakelijke bescheiden, waaronder (maar niet beperkt tot) de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de debiteur (incl. de eventueel daarbij behorende algemene voorwaarden), facturen, aanmaningen en overige correspondentie, aan Nova Incasso overdragen. Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan Nova Incasso ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.
17.    De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Nova Incasso
met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ondernemen of correspondentie met de debiteur onderhouden. Opdrachtnemer verleent aan de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke medewerking.
18.    De opdrachtgever dient Nova Incasso onverwijld in kennis te stellen als hij in een
lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.
19.    Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen, zal hij/zij zich op verzoek van Nova Incasso inspannen deze aan te leveren volgens
de instructies en richtlijnen die verstrekt zijn door Nova Incasso.
20.    De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door Nova Incasso aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
21.    Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten van Nova Incasso
waaronder inbegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Tarieven en betaling door de debiteur

22.    Er is geen basisvergoeding of administratiekosten verschuldigd.
23.1 Als vergoeding voor de dienstverlening van Nova Incasso voor een buitengerechtelijk incassotraject komt aan Nova Incasso toe:
i)    De buitengerechtelijke incassokosten over het te incasseren bedrag berekend overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).
ii)    De wettelijke rente overeenkomstig art. 6:119 BW respectievelijk de handelsrente overeenkomstig art. 6:119a BW over het te incasseren bedrag.
23.2 In het geval van een gerechtelijke procedure is aanvullend voor de dienstverlening van Nova Incasso verschuldigd:
i)    De met de opdrachtgever op basis van een voorstel van Nova Incasso overeengekomen variabele of vaste vergoeding voor de gerechtelijke fase.
ii)    De rente over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, voor zover toegewezen.
iii)    De door de deurwaarder of andere door Nova Incasso voor de executie ingeschakelde derden, bij Nova Incasso (eventueel) in rekening gebrachte kosten, indien en voor zover deze onverhaalbaar blijken op de debiteur.
iv)    De door deurwaarder bij Nova Incasso in rekening gebrachte afwikkelingskosten voor het dossier.
v) Alle door Nova Incasso aangegeven tarieven en of vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
24.    Onder geïncasseerd bedrag waarover de in artikel 23 bedoelde vergoeding verschuldigd is, wordt mede verstaan:
i)     betaling van het te incasseren bedrag of enig deel daarvan aan opdrachtgever, dan wel een derde ten behoeve van opdrachtgever;
ii)     een tussen opdrachtgever en debiteur overeengekomen andersoortige tegenprestatie, verrekening, retournering van geleverde goederen en/of het crediteren van enig te incasseren bedrag.
25.    Iedere betaling door de debiteur aan Nova Incasso of de door haar ingeschakelde deurwaarder strekt eerst ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten, en strekt vervolgens in mindering op de rente over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, en vervolgens in mindering op de over de hoofdsom verschuldigde (handels) rente en daarna op de hoofdsom.
26.    Terstond na enige (deel)betaling/(deel) incasso zoals bedoeld de artikelen 23 en 24, is de vergoeding voor de dienstverlening van Nova Incasso opeisbaar.
27.    Indien er in het buitengerechtelijke incassotraject sprake is van een faillissement of WSNP van de debiteur, of er anderszins sprake is van onverhaalbaarheid van het (verder) te incasseren bedrag, zulks ter uitsluitende beoordeling van Nova Incasso, dan is de opdrachtgever geen verdere kosten aan Nova Incasso verschuldigd.
28.    Indien de opdrachtgever buiten Nova Incasso om een betalingsregeling met de debiteur aangaat of een schikking treft, de opdracht intrekt, of na in gebrekestelling in zijn geheel niet meer op vragen c.q. berichten van Nova Incasso reageert, zijn de in artikel 23.1 en 23.2 omschreven vergoedingen terstond en in hun geheel verschuldigd aan Nova Incasso als ware het te incasseren bedrag volledig betaald.
29.    Betalingen door debiteur aan Nova Incasso worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surséance of faillissement.
30.    Nova Incasso is gerechtigd haar tarieven of vergoedingen op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

Geheimhouding

31.    Nova Incasso is, behoudens verplichtingen die de wet mogelijk op haar
legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Nova Incasso is niet gehouden tot geheimhouding tegenover derden die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
32.    Nova Incasso is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige
uitkomsten van opdrachten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden.

Levertijden

33.    De door Nova Incasso eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Nova Incasso derhalve -schriftelijk- in gebreke te stellen.

Aansprakelijkheid

34.    Nova Incasso heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een
Inspanningsverplichting. Zij voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.
35.    De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de gerechtvaardigdheid van de aan Nova Incasso opgedragen incasso vorderingen en de juistheid en de volledigheid van de aan Nova Incasso verstrekte informatie. Nova Incasso is niet gehouden de gerechtvaardigdheid van de vordering of de juistheid van aan haar verstrekte informatie te controleren.
Nova Incasso kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen (in en buiten rechte) van niet gerechtvaardigde vorderingen. Evenmin kan Nova Incasso aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Nova Incasso, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Nova Incasso of één van haar leidinggevende ondergeschikten.
36.    Opdrachtgever vrijwaart Nova Incasso voor alle schadevorderingen van derden en kosten van juridische bijstand voortvloeiend uit of samenhangend met de aan Nova Incasso opgedragen incassovorderingen.
37.    Iedere aansprakelijkheid van Nova Incasso is beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van iedere vorm van gevolgschade, en tot het bedrag van de aan Nova Incasso toekomende vergoeding voor de betreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.
38.    Nova Incasso verstuurt alle stukken en bescheiden -waaronder ook bijvoorbeeld
originele vonnissen en beschikkingen- per gewone post of digitaal. Nova Incasso is
niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.
39.    Nova Incasso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

Betaling door de opdrachtgever

40.    Onverminderd het bepaalde in artikel 44, dient betaling van de aan Nova Incasso verschuldigde vergoedingen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen de gestelde factuurtermijn. Na ommekomst van deze termijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
41.    De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
42.    Indien Nova Incasso genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de opdrachtgever aan Nova Incasso buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimum tarief conform Wet Buitengerechtelijke Incasso Kosten.
43.    Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Nova Incasso verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Nova Incasso verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.
44.    Nova Incasso is steeds gerechtigd aan haar verschuldigde vergoedingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft.

Slotbepalingen

45.    Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden, en/of bij het einde van de opdracht, draagt Nova Incasso, de aan haar door of zijdens de opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de opdrachtgever over. Nova Incasso heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen jegens Nova Incasso, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.
46.    Op de rechtsverhouding tussen Nova Incasso en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
47.    Alle geschillen voortvloeiende uit de met Nova Incasso gesloten overeenkomsten
worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Noord- Nederland, voor zover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

Back To Top
×Close search
Zoeken